Privacyverklaring Praktijk de Poel

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Praktijk de Poel geleverde producten en diensten.

Praktijk de Poel, gevestigd Grote Maatweg 37, 7642 VL Wierden, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Christel de Poel is de functionaris gegevensbescherming en zij is te bereiken via info@praktijkdepoel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk de Poel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of

u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die

wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

– Gezondheid

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk de Poel verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te kunnen informeren over wijziging van onze diensten.

– Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals belastingaangifte.

Grondslagen hiervoor zijn:

– De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

– Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk de Poel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Praktijk de Poel gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkeling daarin bij. In dat kader behoudt Praktijk de Poel zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk de Poel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekken persoonsgegevens aan derden

Praktijk de Poel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk de Poel gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in uw computer, tablet

of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk de Poel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door

u genoemde andere persoon of organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkdepoel.nl.

Praktijk de Poel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk de Poel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@praktijkdepoel.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring  kunt u contact met ons opnemen, via info@praktijkdepoel.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 24 mei 2018